PolskiAngielski

STYROPLAST S.C. ul. Domaszowska 169a; 25-420 Kielce; Tel. 502-169-585; Email: info@styroplast.net.pl

wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kontakt

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://sklep.styroplast.pl

Właścicielami, Sprzedawcami oraz Administratorami Sklepu są:
A.T. Bednarscy
prowadzący działalność  gospodarczą  pod nazwą:
STYROPLAST S.C. A.T. Bednarscy
ul. Domaszowska 169a
25­-420 Kielce
NIP: 657­29­09­051
REGON: 260657968

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
REGULAMIN

§1 Definicje
 
1. Adres pocztowy ­ - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku                            
miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w                        
przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości),                    
kod pocztowy oraz miejscowość.  
2. Adres reklamacyjny:
STYROPLAST S.C. A.T. Bednarscy
ul. Domaszowska 169a
25­-420 Kielce
 
1. Dane kontaktowe:
STYROPLAST S.C.
A.T. Bednarscy
ul. Domaszowska 169a
25­420 Kielce
e­mail: info@styroplast.net.pl
tel. 502­169­585,​  509-089-650

1. Dostawa –​ rodzaj usługi przewozowej.
2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od                            
towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi                              
przepisami prawa.
3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym                    
produkcie​.  
4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba                        
prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność                      
do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej                      
działalnością gospodarczą lub zawodową.  
5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi                            
zmianami.
6. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i                          
zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciw działaniu nieuczciwym praktykom                              
rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.  
7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,                      
dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą                    
lub zawodową.
8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie                        
wyborów​ Kupującego​.
9. Kupujący​ – zarówno​ Konsument​, jak i​ Klient​.
10. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez                          
Kupującego​ .  
11. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru                            
osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
12. Płatność​  – metoda dokonania zapłaty za​  przedmiot umowy​  i​  dostawę.  
13. Prawo konsumenckie​  – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
14. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy​ , która może być przedmiotem zamówienia​ , a                          
która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny                          
(cena/jednostka).
15. Przedmiot umowy​  – produkty i dostawa będące przedmiotem​  umowy.
16. Przedmiot świadczenia​  –​  przedmiot umowy.
17. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w                        
zestawieniu udostępnionym przez​  Sprzedającego​  w​  sklepie​.
18. Rzecz –​  rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem​  umowy​ .  
19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.styroplast.pl​, za pośrednictwem którego                      
Kupujący​  może złożyć​  zamówienie​ .
Sprzedający:
 
STYROPLAST S.C. A.T. Bednarscy
ul. Domaszowska 169a
25­420 Kielce
NIP: 657­29­09­051
REGON: 260657968
 
KONTO BANKOWE:​  35 1140 2017 0000 4902 1298 1672

20. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,                    
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i ​ odbieranie danych poprzez                      
sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego,                      
potocznie określany Internetem.
21. Termin realizacji​  – podana na​  karcie produktu​  liczba godzin lub dni roboczych.
22. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy                          
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży                              
w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku                              
Kupujących​ .  
23. Wada​ – zarówno​  wada fizyczna​, jak i​  wada prawna.
24. Wada fizyczna​ – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:  
  • 1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • 2. nie ma właściwości, o których istnieniu​  Sprzedający​  zapewnił​  Konsumenta​,  
  • 3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a​  Sprzedający​  nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • 4. została​  Konsumentowi​  wydana w stanie niezupełnym;
  • 5.  w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta​ , który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego ;
  • 6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy​ , albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem​ umowy.

25. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest                          
obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu                        
rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
26. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające                    
jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów​ ; rodzaj dostawy​ ; rodzaj płatności​ ; miejsce wydania                      
rzeczy​ , dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy                    
Kupującym​  a​  Sprzedającym​ .
 
§2 Warunki ogólne
 
1. Umowa​  zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii                        
Europejskiej​ .
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od                          
wad​ .  
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami                          
brutto (zawierają podatek VAT). Ceny  produktów​  nie zawierają kosztu​  dostawy​ .
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w                            
dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach                            
jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie                            
nastąpiło.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień              
umowy​  w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e­mail: zamówienia, faktury                    
pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf,                          
wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania                        
regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia​ , wysłanego do wskazanego miejsca wydania                  
rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu​ , informacji o prawie odstąpienia od umowy,                    
niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla                      
produktów​  znajdujących się w​  sklepie​ .  
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków                        
porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z                        
umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą                          
porozumiewanie na odległość.
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w                    
następujących przeglądarkach: IE wersja 10 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera                        
wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 20 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi                          
wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie                          
oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność                  
przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne                        
wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.styroplast.pl​ ,                    
należy je wszystkie wyłączyć.
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia                          
procesu składania kolejnego zamówienia​ . W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło,                          
niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych                            
przez Kupującego​ , który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed                        
niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu,                      
poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w​  sklepie​ .
11. Sprzedający​  stosuje się do​  kodeksu dobrych praktyk​ .  
 
§3 Zawarcie umowy i realizacja
 
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.  
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z                        
których część może być wielokrotnie powtarzana:
1. dodanie do​  koszyka produktu​ ;
2. wybór rodzaju​  dostawy​ ;
3. wybór rodzaju​  płatności​ ;  
4. wybór​  miejsca wydania rzeczy​ ;
5. złożenie w​  sklepie zamówienia​  poprzez użycie przycisku „​ Zamawiam/płacę​ ”.
3. Zawarcie​  umowy​  z​  Konsumentem​  następuje z chwilą złożenia  zamówienia  .
4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a                  
zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po                    
zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego​ , co powinno nastąpić w terminie                      
30 dni od złożenia zamówienia​ , chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie                                
swojej winy i poinformował o tym​  Sprzedającego​ .
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego​ , o                        
czym informuje on​  Klienta​  w terminie do 48 godzin od złożenia​  zamówienia​ .
6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu                    
umowy​ , a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności                    
elektronicznych po zawarciu​  umowy​  i zaksięgowaniu wpłaty​  Klienta​  na koncie​  Sprzedającego​ .
7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części                        
wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości                      
zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy                      
odbiorze).
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym przez sprzedającego. Bieg                    
terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji​  zamówienia​ .  
9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem                    
sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez                    
Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy​ , wraz z dołączonymi załącznikami, o                      
których mowa w​  §2 pkt 6b.  
 
§4 Prawo do odstąpienia od umowy
 
1. Konsumentowi​ , przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia                      
od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem                            
kosztów określonych w art. 33, art. 34​  Prawa konsumenckiego​ .
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania                          
rzeczy​ , a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu w formie zgodnej                          
z​  Prawem konsumenckim​ .
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e­mail (podany przy zawieraniu                  
umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o                        
odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy,​  umowa​  jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż                      
14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy                              
przed jego upływem.  
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i                          
ryzyko.  
8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku                          
materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do                        
odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa                        
odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył                        
potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.​  Prawa konsumenckiego​ .
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem                  
umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do                          
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o                            
odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie                  
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał                          
sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego​ ,                      
Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa                      
konsumenckiego​ .
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności​ , jakiego                      
użył Konsument​ , chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności​ , który nie                            
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili                        
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w                        
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia                        
od umowy:  
1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi                          
Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do                        
odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według                  
specyfikacji konsumenta​  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca                      
krótki termin przydatności do użycia;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,                    
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ​ ochronę zdrowia lub ze                            
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój                          
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  
6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy                      
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało                
otwarte po dostarczeniu;
7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli                        
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem                    
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie                          
prawa odstąpienia od umowy;  
8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

14. Wszystkie otrzymane zamówienia realizujemy ściśle według wskazań klienta - na jego indywidualne zamówienie. Nie posiadamy zasobów magazynowych, podane wymiary są sugerowanymi – nie ma standardów.  Prosimy o przemyślane zakupy, ponieważ produkt wyprodukowany na specjalne zamówienie nie podlega zwrotowi.
 
§5 Rękojmia
 
1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność                    
wobec​  Klientów​  z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556                      
Kodeksu cywilnego​  i kolejnych za​  wady​  (rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem                        
roku od momentu wydania rzeczy​ , przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia                          
niebezpieczeństwa na​  Konsumenta​ .
4. Konsument​  jeżeli rzecz sprzedana ma​  wadę​ , może:  
1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;  
2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni                      
rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub                                
naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany                    
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub                                
usunięcia wady.
1. Konsument​ , może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać                  
wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że                              
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest                        
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym                    
przez Sprzedającego​ , przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość                      
rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę                              
niedogodności, na jakie narażałby​  Konsumenta​  inny sposób zaspokojenia.
2. Konsument​  nie może odstąpić od​  umowy​ , jeżeli​  wada​  jest nieistotna.
3. Konsument​  jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:  
1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
2. żądać usunięcia wady.  
4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w                            
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla​  Konsumenta.
5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta​ , jeżeli doprowadzenie do                  
zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w                            
porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby                      
nadmiernych kosztów.
6. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od                      
Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad                        
lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów                        
przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części                      
kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie                        
niewykonania obowiązku przez Sprzedającego​ , Konsument jest upoważniony do dokonania tych                    
czynności na koszt i niebezpieczeństwo​  Sprzedającego​ .  
7. Konsument​ , który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt                      
Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj                          
rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie                      
utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym                      
rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest                      
upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo​  Sprzedającego​ .
8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi​  Sprzedający​ , za wyjątkiem sytuacji opisanej w​  §5​  pkt 10.  
9. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na                          
wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
10. Sprzedający​  w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;  
3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;  
4. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie                        
Konsumenta​ .
11. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed                      
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi​ , a jeżeli przedmiotem                      
sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy                      
Konsumentowi​ .
12. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad                          
przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed                              
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi​ , a jeżeli przedmiotem                      
sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy                      
Konsumentowi​ .
13. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy                      
do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi​ ,                          
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem                          
tego terminu.
14. W terminach określonych w §5 pkt 15­17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu                          
od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument                            
żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia                            
oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą                        
bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
15. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi                            
termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega                      
zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się                  
również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z                        
tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi​ , zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd                      
zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
16. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5                            
pkt 15­16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o                                  
istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa                            
osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się                                
prawomocne.  
17. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo                          
obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie                              
wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający                        
nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy,                        
kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych                  
nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od                                  
osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia                          
szkody na zasadach ogólnych.
18. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu                        
rękojmi, jeżeli​  Sprzedający​  wadę podstępnie zataił.  
19. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz                        
Konsumenta​  wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.
 
§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest                  
Sprzedający​ .  
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie                        
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą                            
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje                          
dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu                        
realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania,                      
aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 
§7 Postanowienia końcowe
 
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego​ . Nie                          
może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek                        
części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne                
podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu                    
regulaminu.
 
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą                      
elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e­mail). Powiadomienie zostanie                    
wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany                          
wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin pod                        
adresem ​ www.styroplast.pl/regulamin​ oraz sklep.styroplast.pl/regulamin-pm-11.html. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od                          
aktualnego i poinformuje​  Sprzedającego​  o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące                  
przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze                          
postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub                
procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na                      
drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego                    
rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta​ . W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd                    
właściwy miejscowo i rzeczowo.  
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2015 r.
 
 
Przejdź do strony głównej
internetica.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).